1) Resol aquestes sumes de fraccions:


Tornar a AA_Fraccions