AA_Objectius generals


Objectius:

 • Realitzar càlculs numèrics amb les operacions bàsiques.
 • Resoldre problemes de la vida diària aplicant les quatre operacions bàsiques.
 • Entendre, representar a la recta i saber operar (suma, resta, multiplicació, divisió i potenciació) amb nombres naturals, enters, decimals i fraccionaris.
 • Identificar ,expressar i saber resoldre expressions algèbriques.
 • Reconèixer i resoldre magnituds proporcionals directes i inverses.
 • Utilitzar les nocions geomètriques de perímetre, superfície i volum per descriure i comprendre situacions de la vida quotidiana.
 • Utilitzar coneixements elementals sobre mostres i enquestes, per a interpretar i elaborar informació sobre diverses situacions o fenòmens. Representar aquesta informació de forma gràfica i numèrica.

Continguts:

 • Operacions amb nombres naturals, enters, decimals i fraccionaris.
 • Equacions de primer grau sense denominador.
 • Regla de tres simple. Percentatges i repartiment proporcional.
 • Mesures de longitud, superfície i volum.
 • Perímetres, àrees i volums de les figures i cossos geomètrics principals.
 • Gràfiques, freqüències i mitjana aritmètica.

Criteris d’avaluació:
L’alumne serà avaluat mitjançant proves formatives, exercicis i activitats a classe, revisió de llibretes, controls d’unitats que determinaran si l’alumne promociona o no. També es tindrà en compte l’esforç personal, l’interés i respecte que l’alumne mostri per la matèria.


1r ESO

Objectius:
 • Realitzar càlculs numèrics amb les operacions bàsiques.
 • Resoldre problemes de la vida diària aplicant les quatre operacions bàsiques.
 • Entendre, representar a la recta i saber operar (suma, resta, multiplicació, divisió i potenciació) amb nombres naturals, enters, decimals i fraccionaris.
 • Identificar i saber resoldre expressions algèbriques (equacions de primer grau molt senzilles).
 • Reconèixer i resoldre magnituds proporcionals directes i inverses (regla de tres simple i tant per cent).
 • Utilitzar les nocions geomètriques de perímetre i superficie i les seves unitats de mesuraa per descriure i comprendre situacions de la vida quotidiana.
 • Utilitzar coneixements elementals sobre mostres i enquestes, per interpretar i elaborar informació sobre diverses situacions o fenòmens. Representar aquesta informació de forma gràfica i numèrica.

Metodologia:
 • Realització d'exercicis del llibre de text corresponents a l'objectiu que pretenem assolir.
 • Realització de fitxes de la wiki de matemàtiques del col·legi, tutoritzades pel professor.

Avaluació:
 • Realització de proves per comprovar l'assoliment de cada l'objectiu.
 • Treball diari a classe.
 • Interès i motivació.
 • Presentació de tasques a realitzar.
 • Revisió de llibretes i fitxes.