1) Fes el producte d'aquestes fraccions:


Tornar a AA_Fraccions