1) Resol aquestes operacions amb fraccions:Tornar a AA_Fraccions