1) Resol aquestes operacions combinades amb fraccions:


Tornar a AA_Fraccions