1) Comprova quines d'aquestes parelles de fraccions són equivalents:2) Troba el terme que falta perque les fraccions siguin equivalents:


3) Simplifica aquestes fraccions:


4) Ordena aquestes fraccions de menor a major:


5) Calula el valor de les expressions de fracció d'aquestes quantitats:


Tornar a AA_Fraccions